Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26 tháng 3 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Câu Lâu đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại khách sạn Mỹ Sơn (Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đại hội đã ghi nhận những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2016-2020).

ảnh

4 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020 để tiếp tục lãnh đạo Công ty gồm các Ông: Đinh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Chức, Phạm Anh Sỹ và ông Vũ Minh Thương.